CONTRACT de PUBLICITATE

Termeni şi condiţii


A. CONTRACT de PUBLICITATE

Art.1. Prezentele condiţii generale şi termenii contractuali pentru serviciile de publicitate prestate de FCR Media On Line SRL, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei 319, Clădirea F, etaj 2, sect. 6, CUI RO 31338932, înregistrată cu nr J40/3066/2013, ţel. 021 2020900, e-mail : contact@paginiaurii.ro, reprezentată legal de Mihai Cristea, Director General, denumită în continuare FCR, fac parte integrantă din contractul de prestări servicii de publicitate - comandă de publicitate, denumit în continuare Contract.

Art.2. OBIECTUL CONTRACTULUI

FCR MEDIA ON LINE prin www.paginiaurii.ro şi www.netsync.ro publică pentru client anunţuri cu conţinut online, alte tipuri de anunţuri, produse My Site, bannere online, pe site-urile FCR sau în reţeaua de parteneri NetSync în scopul de a face cunoscut şi de a informa despre existenţa şi activitatea clientului. Conţinutul şi caracteristicile anunţurilor cu conţinut online, bannerelor şi/sau opţiunilor sunt detaliate în contract, Anexa 1- Condiţii Generale Contractuale, Anexa 2 - Descrierea anunţului, Anexa 3 - Imagini - grafică, care fac parte integrantă din prezentul contract.

Art.3. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI


3.1. În cazul anunţurilor online:

 1. Să afişeze pe site-urile FCR şi / sau a reţelei de parteneri NetSync, anunţurile cu conţinut, alte tipuri de anunţuri, produsele tip My Site şi banerele solicitate de client, în forma grafică şi cu specificaţiile/opţiunile stabilite de comun acord cu reprezentantul acestuia, în termen de 15 zile lucrătoare de la îndeplinirea cumulativ de către client a condiţiilor prevăzute la art. 4.1
 2. Să păstreze active anunţurile conţinut, produsele tip My Site, bannerele şi opţiunile în formă şi pentru perioada stabilită în prezentul contract.
 3. Să opereze modificările ulterioare publicării în termen de 15 zile lucrătoare de la data semnării actului adiţional ce specifică modificările ce vor fi operate.

Art.4. OBLIGAŢIILE CLIENTULUI:


4.1.

 1. Să semneze/accepte contractul/nota de comandă şi anexele aplicabile tipului de produs achiziţionat pe baza termenilor agreaţi în cadrul procesului de vânzare între client şi reprezentanţii FCR.
 2. Să plătească preţul specificat în contract/nota de comandă conform eşalonării şi termenelor convenite.

4.2. Să nu revendice drepturile de autor asupra graficii realizate de FCR, site-urile FCR şi produsele online prezente pe aceste site-uri sunt proprietatea FCR şi vor rămâne în proprietatea FCR. Acest contract nu implică un transfer de copyright sau de marcă, sau al altor drepturi de proprietate intelectuală.

4.3. Să pună la dispoziţia FCR în maxim 30 de zile de la semnare/acceptare a contractului/notei de comandă toate informaţiile, textele, materialele grafice privitoare la conţinutul anunţului publicitar şi/sau bannerelor.

4.4. Să comunice în scris departamentului facturare FCR neprimirea facturii în termen de 15 zile de la data efectuării plăţii, pentru a primi o copie certificată.

4.5. Să precizeze în documentele de plată numărul contractului (contractelor) pentru identificare.

4.6. Să notifice, după începerea contractului, doar în scris (fax, poştă, curierat, registratură) la sediul central al FCR, solicitarea de modificare a contractului şi/sau anexelor, în ceea ce priveşte imaginile, textul, descrierea firmei, orele de program, modalităţile de plată şi domeniul de activitate.

4.7. Modificarea contractului şi a anexelor se va face prin act adiţional semnat de ambele părţi.

4.8. În cazul încheierii contractului printr-o agenţie de publicitate, descrierea publicităţii şi grafica poate fi transmisă prin intermediul agenţiei de publicitate.

Art.5. PREŢ ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ

Clientul poate comanda orice tip de anunţ / publicitate online, prezentate de reprezentanţii FCR, pe site-urile deţinute şi gestionate de FCR.

5.1. Contravaloarea produselor FCR se plăteşte în avans şi se eşalonează la plată conform termenelor prezentate în contract/nota de comandă.

5.2. TVA-ul va fi plătit de către client, conform dispoziţiilor Codului Fiscal român.

5.3. Preţul este achitat în lei într-unul din conturile FCR, deschise la băncile specificate în contract/nota de comandă.

5.4. Plata prestaţiei se va efectua prin una dintre modalităţile următoare: bilet la ordin, cambie, filă CEC, cash prin compania de curierat autorizată de FCR, ordin de plată.

5.5. Plata preţului se va face în maxim 2 rate.

Art. 6. DURATA CONTRACTULUI, RECEPŢIA ŞI CONFIRMAREA AFIŞĂRII PERMANENTE

6.1. Contractul incepe la data plăţii sumei înscrise pe contract/nota de comandă şi este valabil 6 luni sau maxim un an, în funcţie de opţiuni, de la data publicării (afişării) anunţurilor online comandate.

6.2.

 1. Data publicării (afişării) anunţurilor pe site-urile FCR sau în reţeaua de parteneri NetSync, poate fi notificată de către FCR clientului printr-un e-mail sau fax, în situaţia în care clientul nu are adresă e-mail. Necitirea e-mailului sau corespondenţei de către client, nu întrerupe afişarea sau prestarea serviciului.
 2. Clientul se obligă să confirme publicarea (afişarea) anunţurilor pe site-ul FCR, prin e-mail sau fax, iar în situaţia în care nu are adresă e-mail, în termen de trei zile de la primirea notificării prevăzute la art.6.2.a)
 3. Părţile, de comun acord, decid că recepţia publicării anunţurilor comandate, pe site-ul FCR, este realizată la data confirmării prevăzute la art. 6.2.b), iar în situaţia în care clientul nu confirmă publicarea (afişarea) în termen de trei zile de la primirea notificării prevăzute la art.6.2.a), recepţia publicării (afişării) anunţurilor pe site-ul FCR sau în reţeaua de parteneri NetSync, operează tacit, de plin drept, fără îndeplinirea altor formalităţi, la data notificării prevăzute la art.6.2.a)
 4. Clientul, declară că recunoaşte afişarea permanentă a anunţurilor prevăzute în Anexa 1 la contract, pe site-ul FCR şi / sau în reţeaua de parteneri NetSync, recepţionate în condiţiile art.6.2.c), iar în caz contrar, se obligă să notifice FCR imediat. în lipsa notificării, confirmarea afişării permanente conform clauzelor contractuale, operează, de plin drept, fără îndeplinirea altor formalităţi, pe toată durata contractului.

Art.7. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.7.1. Contractul încetează la termen sau cu acordul părţilor.

Art.7.2. FCR poate denunţa unilateral contractul de plin drept fără intervenţia instanţelor de judecată şi fără îndeplinirea altor formalităţi, în următoarele situaţii:

 1. în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată la termenele convenite, în acest caz, anunţurile online pot fi scoase de pe site-urile FCR şi / sau a reţelei de parteneri NetSync;
 2. în cazul în care clientul nu respectă obligaţiile menţionate la Art. 4.3
 3. în cazul în care clientul nu este de acord cu modificările solicitate de FCR în condiţiile Art. 9.

Art.7.3. FCR poate denunţa unilateral contractul de plin drept fără intervenţia instanţelor de judecată cu o notificare prealabilă comunicată cu 15 zile înainte de publicarea anunţurilor online.

Art.7.4. Clientul poate denunţa unilateral contractul de plin drept fără intervenţia instanţei de judecată cu notificarea prestatorului transmisă în termen de cel mult 15 zile de la începerea contractului, cu condiţia achitării tuturor sumelor restante pentru care FCR a prestat deja serviciile.

Art.8. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

8.1. În cazul în care clientul şi-a achitat obligaţiile contractuale, iar FCR a omis afişarea pe site-urile sale sau pe cele din reţeaua de partneri NetSync a anunţurilor cu conţinut, produselor tip My Site şi/sau bannerelor aferente contractului cu peste 60 de zile, sau anunţurile conţinut şi/sau bannerele sunt afişate cu caracteristici ce se încadrează în alt tip de anunţ conţinut şi/sau banner decât cele specificate în prezentul contract sau în anexele acestuia, clientul poate să solicite în scris să i se ramburseze suma plătită echivalent cu cuantumul, din perioada totală contractuală, atât timp cât anunţurile şi/sau bannerele au fost afişate cu caracteristici ce se încadrau în alt tip de anunţ conţinut sau bannere FCR Media On Line decât cel specificat. Suma rambursată poate să includă, la cererea clientului, şi penalităţi de 0,01%/zi, procent calculat la suma rambursată. Clientul declară că nu are alte pretenţii, oricare ar fi acestea, şi părţile convin să limiteze răspunderea contractuală pentru orice cauze, la valoarea penalităţilor de întârziere prevăzute mai sus.

8.2.

 1. În cazul neachitării la termen a unei plăţi, fie integrală, fie a unei rate, FCR va cere fără preaviz achitarea integrală a preţului contractului, chiar dacă termenul scadent nu este împlinit, sau va putea pune în aplicare prevederile art. 7.2. a);
 2. Pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată la termen, clientul se obligă să plătească penalităţi de întârziere de 0,01% pe zi din suma neachitată la scadenţă;
 3. Pentru neîndeplinirea la termen a obligaţiilor prevăzute la art. 4.3., clientul se obligă să plătească penalităţi de 0,01% pe zi din valoarea contractului.

8.3. În cazul anunţurilor online, dacă s-a achitat parţial contractul, FCR va decide în funcţie de suma încasată, data la care va scoate anunţurile de pe site;

8.4. Reducerile acordate se anulează în cazul în care plăţile nu au fost efectuate la datele scadente.

8.5. În cazul în care contractul încetează conform art. 7.4., la cererea clientului, FCR va rambursa sumele încasate, din care se va reţine un procent de 25% din valoarea contractului reprezentând cheltuieli efectuate cu încheierea contractului (salarii, combustibili, comisioane bancare, taxe poştale etc.) cu titlu de penalitate.

8.6. Forţa Majoră şi Cazul Fortuit exonerează de răspundere partea care le invocă, prin notificare scrisă, în termen de 3 zile de la producerea lor.

Art.9. ALTE CLAUZE

9.1.

 1. FCR îşi rezervă dreptul de a modifica site-urile pe care le deţine şi gestionează şi nu răspunde de ordinea de afişare pe site-urile din reţeaua de parteneri NetSync.
 2. FCR are dreptul, cu notificarea prealabilă a clientului, să modifice formatul grafic şi caracteristicile anunţurilor conţinut, domeniile de activitate şi orice alte caracteristici ale produselor online.

9.2. FCR are dreptul să nu afişeze sau să suspende afişarea anunţurilor conţinut şi/sau bannerelor solicitate de client, în cazul în care va constata că acestea ar prejudicia sub orice formă persoane fizice sau juridice, ar încălca legislaţia în vigoare, sau ar contraveni bunelor moravuri.

9.3. Clientul declară că:

9.4. Orice alte informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Relaţii cu Clienţii, telefon 021/ 20.20.900

Art.10. LITIGII

10.1. Eventualele litigii intervenite între părţi vor fi rezolvate pe cale amiabilă, în caz contrar, părţile convin să fie de competenţa instanţelor judecătoreşti de unde este situat sediul central FCR.

10.2. în drept, contractul se completează cu dispoziţiile Codului Civil, Codului Comercial, precum şi cu actele normative existente în vigoare la data încheierii acestuia.

B. Termeni şi condiţii - www.paginiaurii.ro

Politica de confidenţialitate

Confidenţialitatea datelor dumneavoastră este importantă pentru noi, aşa că vom utiliza informaţiile pe care le furnizaţi despre dvs. şi compania dvs., doar pentru a ne ajuta în îmbunătăţirea serviciilor pentru dumneavoastră. Nu vom transfera aceste informaţii unei terţe părţi decât dacă e necesar pentru a răspunde cererii dvs. Vom folosi adresele de e-mail pentru a vă răspunde la e-mailurile care ne sunt trimise. Aceste adrese nu sunt folosite în alt scop şi nu sunt puse la dispoziţia altor părţi.

Link-uri

Site-ul nostru conţine link-uri către alte site-uri web. Vă rugăm să luaţi notă de faptul că nu suntem responsabili pentru practicile de confidenţialitate ale acestor site-uri web şi va sfătuim să citiţi declaraţiile de confidenţialitate ale fiecărui site care colectează informaţii personale.

Cookie-uri

Un "cookie" este un identificator alfa-numeric care îl transferăm pe hard-discul dvs. prin intermediul browser-ului de web, atunci când vizitaţi site-ul nostru. Permite sistemului nostru să vă recunoască atunci când ne vizitaţi site-ul din nou şi ne permite sa îmbunătăţim serviciile oferite utilizatorilor noştri. Cookie-urile pot fi de asemenea folosite pentru a compila informaţii agregate despre zonele noastre de site-uri web care sunt cel mai frecvent vizitate. Aceste informaţii de trafic vor fi utilizate pentru a spori conţinutul website-ului şi pentru facilita utilizarea lui. Nu vom urmări la ce pagini v-aţi uitat în timp ce vizitaţi site-ul nostru. Dacă doriţi să respingeţi cookie-ul, vă puteţi configura browser-ul pentru a face acest lucru.

Protecţia conţinutului şi datelor cu caracter personal

FCR Media On Line este liderul pe piaţa ghidurilor clasificate în România, furnizând un director de afaceri cu clasificări intuitive, ce acoperă o mare gamă de produse şi servicii. FCR Media On Line ediţia tipărită este completată de o ediţie on-line, disponibilă la www.paginiaurii.ro, ce face posibilă căutarea atât în funcţie de domeniul de activitate al firmei cât şi în funcţie de localizarea în spaţiu.

 1. FCR asigură, în condiţiile legii, păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal ale utilizatorului şi respectarea dreptului acestuia la protecţia vieţii private în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal. Această obligaţie nu se aplică în cazul oricărei informaţii dezvăluite de utilizatori unor terţi.
 2. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează de către FCR Media On Line în temeiul legii, cu bună credinţă, în scopuri legitime pentru încheierea şi executarea altor contracte de servicii FCR, respectiv prestarea serviciilor FCR Media On Line.
 3. Clientul declară că este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal, şi că este în cunoştinţă de cauză că se bucură de drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001, în special de:

  1. dreptul de acces (de a cere confirmarea, la cerere şi în mod gratuit, o data pe an, a faptului că datele care îl privesc sunt sau nu prelucrate de FCR Media On Line),
  2. dreptul de intervenţie asupra datelor (de a cere şi obţine rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor sale cu caracter personal, transformarea acestora în date anonime precum şi notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricarei operaţiuni efectuate asupra datelor, dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau disproporţionată faţă de scopul legitim care ar putea fi lezat),
  3. dreptul de opoziţie (de a se opune în orice moment, din motive intemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, că datele să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia unor dispoziţii legale contrare),
  4. dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legea nr. 677/2001 care i-au fost încălcate şi repararea prejudiciului încercat
 4. FCR respectă drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Ordonanţa nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă cu modificările ulterioare. Utilizatorul are următoarele drepturi:

  1. dreptul de a cere FCR să vă confirme dacă prelucrează sau nu datele dumneavoastră personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;
  2. dreptul de a cere FCR să rectifice, actualizeze, blocheze sau şterge, în mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001;
  3. dreptul de a cere FCR să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor sale personale;
  4. dreptul de a cere FCR Media On Line să înceteze expedierea de mesaje promoţionale.

  Orice astfel de cerere/notificare se va data, semna şi trimite de către persoana înscrisă în baza de date prin e-mail sau în scris către FCR Media On Line.

  În situaţia în care utilizatorul solicită încetarea prelucrării datelor cu caracter personal, accesul la site va fi automat restricţionat, deoarece nu poate funcţiona fară prelucrarea datelor cu caracter personal.

 5. Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conţinutul secţiunii www.paginiaurii.ro sau de a afecta performanţele serverului pe care rulează aceasta, va fi considerată o tentativa de fraudare a site-ului şi va pune în mişcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.

  FCR ia în serios obligaţiile sale în conformitate cu legislaţia de protecţie a datelor. E posibil să folosim datele dumneavoastră pentru activităţile de marketing şi pentru a vă contacta în legătură cu produse sau servicii care credem că vă pot interesa.

  Prin accesarea acestui site sunteţi de acord cu faptul că FCR are dreptul de a insera numele şi alte informaţii cu privire la utilizatori, rezultate în urma folosirii serviciului de către utilizator, într-o baza de date computerizată în urmatoarele scopuri:

  Scopurile în care FCR poate utiliza aceste informaţii şi persoanele cărora le pot fi oferite sunt exclusiv în scopuri asociate comercializării serviciilor şi produselor FCR Media On Line, cum ar fi:

  Aveţi dreptul de acces la datele dvs. personale deţinute de noi şi de a se corecta orice informaţii incorecte care le deţinem despre dumneavoastră. Dacă nu doriţi ca datele dumneavoastră să fie afişate în oricare sau toate produsele FCR Media On Line, sau, dacă nu doriţi ca datele dumneavoastra să fie utilizate în scopuri de marketing sau, alternativ, dacă există orice problemă cu privire la datele dumneavoastră care sunt adunate, stocate despre care v-ar plăcea să discutăm, vă rugăm să ne contactaţi pe contact@paginiaurii.ro

NetSync

 1. Scopul produsului este de a sincroniza toate datele și informațiile despre o companie pe diferite motoare de căutare, pe reţele de Social Media, pe hărţi de navigaţie terestră.
 2. Domeniul de aplicare al informațiilor publicate depinde în întregime de condiţiile motoarelor de căutare / aplicații și pot fi schimbate în orice moment. Reţeaua de parteneri NetSync și aplicații mobile cuprinde: AroundMe, Brownbook.net, Cylex, Facebook, Foursquare, Google My Business, Google+, HERE , Infobel , Navmii, TomTom, Waze, Where To?, Pagini Aurii. Lista de parteneri este asigurată de către FCR și poate fi modificată fără notificare prealabilă.
 3. Serviciul include, de asemenea, posibilitatea de a conecta platforma NetSync pentru conturile de client pe rețelele sociale. Rețeaua social media permite plasarea informaţiilor și a colectării de statistici pe aceste rețele: Facebook, Foursquare, Google+. Lista de social media este asigurată de FCR și poate fi schimbată sau îmbogățită, fără nici o notificare prealabilă, cu alte rețele sociale.
 4. Clientul este obligat să ofere doar informaţii corecte, la zi.
  1. Clientul declară prin prezenta că are dreptul să vândă sau să livreze produsele sau serviciile promovate și că are dreptul de a utiliza contactele, precum și alte date furnizate, confirmă acuratețea și corectitudinea acestora;
  2. Clientul consimte la publicarea afacerii prin listarea pe Internet la nivel mondial în rețeaua de parteneri NetSync în conformitate cu termenii contractuali;
  3. Consimțământul se aplică pentru toate motoarele de căutare și aplicațiile partenere din reţeaua NetSync;
  4. Clientul autorizează şi desemnează ca FCR să depună conţinutul său în reţeaua NetSync şi/sau în alte platforme de site-uri
  5. Clientul recunoaşte şi este de acord ca FCR va avea dreptul şi licenţa la nivel mondial de a reproduce, efectua public, afişa, distribui, reforma, redimensiona, modifica, indexa şi transmite conţinutul său şi să dezvolte şi opereze link-uri şi în reţea.
 5. FCR este autorizat pe durata contractului să verifice exactitatea, caracterul complet și oportunitatea contactelor returnate și a altor informații pentru clienți și de a utiliza datele de contact ale clienţilor furnizate către FCR de către aceştia.
 6. În cazul în care clientul utilizează documente, fotografii de produs relevante, grafice sau texte care sunt protejate de legile care reglementează protecția proprietății intelectuale, în special în conformitate cu legea drepturilor de autor sau legea mărcilor comerciale, clientul este obligat să utilizeze numai documentele fotografice, graficele și textele pentru publicitate pentru care este proprietarul drepturilor de autor sau a altor drepturi de proprietate intelectuală similare, sau care are permisiunea autorului sau proprietarului drepturilor de proprietate intelectuală pentru a le folosi pentru publicitate și distribuție în cadrul acestui contract și să plătească pentru utilizare și distribuire. Cele de mai sus se aplică și în cazul utilizării documentelor cu caracter personal, portrete, discursuri figurative, imagini și înregistrări audio referitoare la o terță parte sau expresii cu caracter personal.
 7. Clientul este responsabil pentru daunele pe care le-a suferit o încălcare a oricărei prevederi a prezentului articol.
 8. Publicarea informațiilor de contact (denumirea comercială, domeniul de activitate, adresa, telefon, ofertă specială, o descriere a activității, program de lucru, locaţia pe hartă, zile libere, metode de plată, e-mail de contact, site-ul) sunt disponibile la cerere, pe toată durata derulării contractului.
 9. Sincronizarea în rețele social media nu este o condiție necesară pentru funcționarea corectă a serviciilor și nu are nici un impact asupra facturării
 10. FCR nu poate garanta clientului poziția în rezultatele afişării pe motorul de căutare Google, nici că profilul companiei sale în cadrul Google My Business este afișat pe pagina de start pe partea dreaptă a rezultatelor căutării.
 11. Furnizorul de servicii Google My Business va utiliza numai modul stabilit de Google, inclusiv legislația relevantă. Google schimbă în mod constant serviciile sale și le îmbunătățește:
  1. pot fi adăugate sau eliminate unele funcții și caracteristici
  2. poate suspenda sau elimina complet un serviciu
  3. poate, în orice moment, opri furnizarea de servicii, sau poate adăuga în orice moment noi restricții privind utilizarea lor.
  4. Google poate furniza anumite servicii sau, pe termen nelimitat, le poate suspenda. Într-un astfel de caz Furnizorul nu are nici o responsabilitate;
  5. clientul va coopera prin executarea drepturilor de gestionare către FCR în cazul în care este proprietarul existent Google My Business.
 12. FCR nu face promisiuni în ceea ce privește serviciile, cu excepția celor menționate în mod expres în acești Termeni și Condiții cât şi în Contractul de Publicitate.
 13. În cazul în care înregistrarea de clasificare care este convenită în contract nu coincide cu obiectul de activitate al clientului, FCR are dreptul de a alege publicarea la un domeniu al cărui conținut corespunde cel mai corect cu cel al clientului
 14. FCR nu poate garanta clientului pe ce poziție va fi afişat în rezultatele căutării pe site-urile şi aplicaţiile reţelei de parteneri NetSync. FCR garantează doar prezenta anunţului clientului pe aceste platforme onlin
 15. Contractul se încheie pe o perioadă de 12 luni de la lansarea produsului, timp în care anunţul online va fi prezent pe toate site-urile web, reţelele sociale şi hărţile de navigaţie terestră prezente şi descrise pe http://www.netsync.ro/lista-directoare-web. După expirarea perioadei contractuale de 12 luni, în caz de neprelungire pe o perioadă similară, contul clientului şi implicit anunţul cu conţinut online al acestuia va fi şters din reteua de parteneri NetSync, respectiv anunţul cu conţinut online nu va mai fi prezent pe motoarele de căutare, reletele sociale, hărţile de navigaţie terestră etc.

Review-uri & Raiting-uri

Inscrierea de review-uri si acordarea de rating-uri se poate realiza in sectiunea special destinata pe site-ul www.paginiaurii.ro.

Review – o evaluare scrisa de catre detinatorul sau beneficiarul unui produs sau serviciu, evaluare redactata pe baza experientei personale si capacitatii acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune daca produsul sau serviciul respecta sau nu specificatiile mentionate de catre producator.

Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfactie a unui Utilizator/Client/Cumparator fata de un produs sau serviciu. Rating-ul se exprima sub forma de stele, fiecare entitate juridica publicata pe www.paginiaurii.ro putand primi un punctaj de la o stea, la cinci stele.

Inscrierea de Review-uri, se poate face, de catre Utilizatori/Clienti/Cumparatori, in sectiunea “Review-uri”. Evaluarile pot fi atat cu valente pozitive, cat si negative si au in vedere in mod exclusiv produsele sau serviciile oferite de entitatea juridica publicata pe site.

Utilizatorii website-ului se obliga sa respecte in momentul inregistrarii unui review urmatoarele conditii obligatorii:

 1. sa foloseasca doar limba romana.
 2. sa se limiteze la comentarii ce tin numai de produsele sau servciile oferite de entitatea juridica publicata pe www.paginiaurii.ro fara implicatii legate de pret sau alte companii.
 3. sa foloseasca un limbaj decent, fara expresii jignitoare, ofensatoare ori sa adreseze orice fel de injurii, fara termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator/Client/Cumparator;
 4. sa intocmeasca evaluari bazate pe date realistice, care sa respecte legislatia aplicabila pe teritoriul statulu roman privind drepturile de autor, drepturile de proprietate intelectuala, drepturile de licenta, marca inregistrata etc. Utilizatorul se obliga sa nu furnizeze nici un fel de informatii inselatoare in review -ul inregistrat;
 5. evaluarea fiecarui review se va realiza de catre www.paginiaurii.ro , din proprie initiativa sau la solicitarea unui alt utilizator. FCR MEDIA ON LINE SRL isi rezerva dreptul de a indeparta orice review care este considerat inadecvat in urma unei analize realizate in privinta respectarii review-ului.
 6. sa nu inscrie informatii si/sau detalii despre URL-uri (legaturi) din alte site-uri comerciale ce desfasoara aceeasi activitate comerciala ca si Vanzatorul;
 7. utilizatorul trebuie sa ia in considerare ca, ori de cate ori posteaza un mesaj, adresa sa de IP este inregistrata

In cazul in care FCR Media On Line SRL constata incalcarea Termenelor si Conditiilor in mod repetat , acesta isi rezerva dreptul de a suspenda posibilitatea Utilizatorului/Clientului/Cumparatorului de a inscrie in sectiunea de review-urii pe www.paginiaurii.ro

FCR Media On Line SRL isi rezerva dreptul de a refuza anumite review-uri, in special cele cu limbaj vulgar. Inainte de publicarea review-urilor pe site www.paginiaurii.ro isi rezerva dreptul de a edita erorile gramaticale si de exprimare, fara a schimba sensul cuvintelor.

FCR Media On Line SRL NU ESTE RASPUNZATOARE DE CONTINUTUL NICI UNUI REVIEW, ACESTA FIIND EXCLUSIV OPINIA CELUI CARE POSTEAZA.